بدترین خبری که این روزها شنیدم،

خسرو شکیبایی خاطره شد..