رفتی و از رفتن تو
قلب آیینه شکسته
کوچه ها در خلوت شب
پنجره ها همه بسته
آسمان خاگستری رنگ
بغض باران بر نگاهش
خنجری در سینه دارم
توده ابر سیاهش
بی تو من از نسل
بارانم بارانم بارانم
چون ابر بهارانم
گریانم گریانم گریانم
بی تو من باچشم گریان
سینه غم بود آشیانم
خواب سرخ بوسه هایت
می نشیند بر لبانم….