خدایا

معطل چه مانده ای؟

بفرستش!

این را:

-باران را-

Listen to the falling rain

 

دلم هوس Cool wind in my hair کرده با طعم سرد زمستان 2 سال پیش!

دلم سرمای قطبی میخواهد تا پتو هم خاصیت گرمایی اش را از دست بدهد و با همه ی وجودم بلرزم و حالش را ببرم!

دلم قرمزی نوک بینی میخواهد با سرّی ه مسخره اش

دلم خیس شدن زیر باران میخواهد با همه ی لطافتش

دلم مهربانی مردم میخواهد زیر باران

دلم دیگر الان خواب میخواهد با طعم باران!

دلم فقط سرما میخواهد، الان دقیقا کولر تنظیم شده تا صورت من رو با نفس هاش نوازش کنه و من در حال لرزیدنم و عشق میکنم و فکر! که چقدر خوب بود باران می آمد!

 

- همه چیز عالیست. و تا دلت بخواهد زمان هست برای فکر کردن به زیبایی- زیبا اندیش شده ام و زیبا نگر،  از برکت آرامش درونم و زندگیم و هر چه در اوست!-شکر

 

ولی خدا!

شما بباران ابرهایت را! و بخندان بنده ات را!

 

 

وقت بخیر