دور می شم از تو آروم/ مثل گذشتن از خواب/ آروم تر از پروازِ/ یه شبنم زیر آفتاب
آروم مثل نسیمی/که می گذره از چمن/ می گذرم از کنارت/ همدم محبوب من
دور می شم از پیش تو/ آهسته اما خسته/ حالا که بوسه خواب/ روی چشات نشسته
حالا میرم که مهتاب/ اسم تو رو صدا کرد/ دست پر از تمنات/ دست منو رها کرد
سیاه ترین خاطره/ تو قصه تو بودم/ تو شهره برتر از عشق/من از سرما سرودم
تو جلوه ی طلوعی/ ای هم صدای خوبم/ من رو به سایه بسپار/ من همدم غروبم
آروم میرم مبارا/ رفتنمو ببینی/ با چشمای پر از اشک/ سر راهم بشینی
دیگه وقتی نمونده/ تو دل این شب تار/ می سپارمت به خاطر/برای آخرین بار
....../......................................................................................./....