٢ دسامبر 2008

37مین سال شکل گیری امارات

عید وطنی (National Day)

از چند روز پیش تمام خیابانهای اصلی چراغونی شده- ساختمون ها، هتلها، مدارس، دانشگاهها و همه ی همه چراغونی شده ان.

به زودی دوباره شادی عظیمی توی خیابون ها خواهد درخشید

رقص های جوانان دشداشه(کندوره) پوش ه آویزان از سان روف ماشین ها

منتظر اون روز هستم.

بعد از دوم دسامبر خبرهای اون روز رو کامل خواهم نوشت.

گزارشم حتی الامکان تصویری خواهد بود.

پیش به سوی آتیش کردن دوربین

 

منتظر باشید..