قتل سگ نامه بر:
سگی که مامور رساندن نامه های عاشقانه پسری به دختر مورد علاقه خود بود، از سوی برادر زن آینده به قتل رسید!.
اردن.پسر مذکور که شاگرد بقالی است، پس از 3 سال که پدر دختر به خواستگاری او جواب رد داده بود،سعی کرد با تربیت سگی بنام جوی به او یاد بدهد نامه های عاشقانه او را به دختر برساند و صبر کند تا دخترپس از دادن جواب نامه پیش شاگرد بقالی برگردد.
روزی که سگ نامه را به در خانه دختر برده بود، برادر دختر ،سگ را می بیند و او را با سنگی به قتل می رساند.
همسایه ها که از موضوع اطلاع یافتند به پیش پدر دختر رفتند و رضایت او را برای ازدواج آندو گرفتند.(البته همیشه به این خوبی تموم نمیشه!)