ماه میگوید حسین با آه میگوید حسین

یار میگوید حسین دلدار میگوید حسین

داد میگوید حسین فریاد میگوید حسین

در میان سجده اش سجاد میگوید حسین

رود میگوید حسین معبود میگوید حسین

دختری در شعله و در دود میگوید حسین

یاس میگوید حسین احساس میگوید حسین

مشک میگوید حسین با اشک میگوید حسین

تیر میگوید حسین شمشیر میگوید حسین

بین خیمه اصغر بی شیر میگوید حسین