با تقدیم یک آسمون ستاره که از یک قلب بی قرار می باره

همه را،
همه را دوست می دارم
هم او را که ما را می بیند و انگار نمی بیند
هم او را که تنها به نامی از او دل خوشیم
هم او را که خداحافظ ما را می شنود و نمی شنود و بالا می رود
هم او را که سلام ما را شانه می اندازد بالا!
همه را دوست می دارم
همه را !!!!
محض رضای گلی که بو و عطر و لحن قشنگ مریم دارد ،
همه را ،
دوست داشته باشیم.

دوست دار شما