از تمام رمز و رازهای عشق
جز همین سه حرف
جز همین سه حرف ساده ی میان تهی
چیز دیگری سرم نمی شود


من سرم نمی شود
ولی…
راستی

دلم
که می شود….