یه بار یکی از دوستانم بهم گفت چند سالی میشه که هر موقع که ساعت رو نگاه میکنه ١١.١١ هست و این موضوع واسه ش خیلی عجیبه.

از اون روز تا به حال تعداد دفعاتی که من به ساعت نگاه کردم و ١١.١١ بود به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده!! متفکر

یعنی چی اونوخ؟؟ خیال باطل