"حسادت"،

‌"غربت"،

 "کینه"

 از کلماتی هستند که نه معنایشان را میدانم و نه درک درستی از آنها دارم. برای بهتر فهمیدن بعضی چیزها فقط باید آنها را تجربه کرد. ای منِ بی تجربه!