دوستم: قیافه ت خیلی برام آشنا بود از اول. نمیدونم کجا، اما قبلا" دیدمت

چند روز بعد:

+ مریم؟ میدونی کجا دیدمت؟

من: کجا؟

+ روی جلد کتاب شعر (دیوان!)

 

 

 

دو تا از دوستام بهم میگن پروین اعتصامی!!

 

 

* این مکالمه با اندکی تصرف و تلخیص نگاشته شده است! اصل مکالمه همراه با خنده، شیطنت، و کلمات دوستانه ی دیگری بود!