دوستان عزيز!
هر کسی از نوشته های من خوشش نيومد می تونه ديگه اينجا نياد
و پيام های دور از ادب نگذاريد تا من مجبور بشم پاکشون کنم
------------
تشکر