بدون شرح!

 

 

 

فرد سمت راست منم.

واضحه اتفاقش؟؟