من مرده ی این جمله شدم که توی دستشویی نوشته بودن:

Please Use The Toilet In A Normal Way!!

یعنی منظورشون از نرمال چی بوده؟ خنده