مامان من،

دوستت دارم و به داشتن رفیقی مثل شما افتخار میکنم. ماچبغل

تولدت مبارک بهترین مامان دنیاقلب