٧ سال از این موقع گذشت!

و هنوز هم خوشحالم در دنیایی قرار دارم که مطالبش تراوش دلهای پاکیست که یا گرفته اند و می نویسند و یا شکسته اند و می غرند.

و همچنان می نویسم...

 

 

ت.ا 1:

درگیر امتحانام- ایشالله تا آخر هفته تموم میشه و بعد پیش به سوی ترم آخر و حالی به حولی و این حرفا

ت.ا 2: یعنی توضیحات اضافی!!

 

روز خوش