میخواستم از سمت چپ عرض پیاده رو به سمت راست برم،‌ دنبال چراغ راهنما میگشتم!!‌ گریه