پيمانه هجر تو توان نوش كنم
دشنام رقيب خود توان گوش كنم

بار ستمت توان كه بر دوش كشم
ليكن! نتوان تو را فراموش كنم