جناب باران خان جان!عینک

هر چی ما هیچی نمیگیم شمام انگار نه انگار!

خب ببار دیگه!قهر

ولی عشق میکنم هوا خنک شده هاااا قلب

------------

فعلا هیچی دیگه نمیخوام بگم نیشخند

پس بامن حرف نزن