امتحان های فاینال شروع شدن

و بعد از 10 روز،

خداحافظ MBA

تا همیشه خیال باطل

 

 

* خوشحالم-  باور کردنی یا غیر قابل باور من در 22 سالگی فوق لیسانس گرفتم.

خدایا شکرت بغل