در بلندترین شب سال

آرزوی من برایتان

بلندی بخت و شیرین کامی، سعادت و سلامت، دلخوشی و موفقیت

یلداتان مبارک

خوشی هاتان پایدار

زندگیتان شیرین

 

باز هم نه هندوانه داریم، نه آجیل، نه یلدازبان

اما

دل خوش داریم و سلامتی و موفقیت

 

خدایا شکرت