من در تردیدم که آیا
این فقط تصویر است که می ماند، یا صدا؟
یا اینکه این فقط کارهای نیک است که می ماند؟
ولی.........
من می خواهم فقط تو برای من بمانی!!
چون تو از هر تصویری گویاتر، از هر صدایی رساتر و از هر نیکی
ماندگارتری!!
پس بمان تو و فقط تو برای من!!!