از Office boy درخواست میکس هیدروژن و اکسیژن کردم! دلقک

چند دقیقه گذشت دیدم خبری ازش نشد.. صداش کردم.. باز تکرار کردم که چی میخوام.

متوجه نشده بود و خجالت هم میکشید ازم بپرسه!

گفتم راحت تر بهت بگم. H2O میخوام!

بازم نگرفت.. گفتم که تو شیمی نخوندی؟*

یهو دو زاری ش افتاد! یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداختابرو و پقی زد زیر خنده!

و رفت برام آب آورد!

و تاکید کرد که انتقام میگیرم! شیطان

 

 

* تا دبیرستان خونده- آفیس بوی مون هندیه