فروردین چه زود تموم شد!

اما نمیدونم چرا April اینقدر کش میاد؟؟ ناراحت

 

* تجربه و علم (منسوب به مریم! گاوچران) هر دو ثابت کردن که به هر ماهی چه میلادی، شمسی و قمری حقوق بگیری، هر ماه برات اندازه ی یک سال میگذره !! فرق نمیکنه فروردین باشه یا اپریل یا جمادی الاول!

 

**

خدا؟ کاری هست که تو نتونی انجام بدی؟؟ من یکی مخلصتم!