در عجبم!
يکی از دوستان روی اولين نوشته ام پيام داده و پرسيده من چند سال دارم؟
عرض کنم که من ۱۶ سال دارم و سال دوم دبيرستان رشته رياضی درس می خونم.
دوست دار همه شما
---------------
مريم خانوم