خدا از تو میخوام همه چی رو

بزرگ برای من، ذره ست برای تو

کمکم کن

صلاح من در رضایت تو باشه

الهی آمین