انقدر امروز فشار روم بود که خسته شدم! بعدشم نیم ساعت پیاده روی توی این هوای جهنمی حسابی حالمو جا آورد!‌!!

خدایا میرم که یه شروع جدید و متفاوت داشته باشم.. تو خودت کمکم کن