امروز رفته بودیم خرید. چشمم خورد به بامیه ( سبزیجات). با اینکه دوست ندارم خیلی و زودم از کنارش رد شدم اما بدم نمیومد بخورم. بعد از چند دقیقه دیدم مامانم داره بامیه میخره! بدون اینکه من حرفی زده باشم! اومدیم خونه هم آماده ش کرد.

خدا اگه میدونستم اینقدر برات مهمه که دل روزه دار رو بهش توجه کنی همیشه روزه میگرفتم!

به این میگن مهمونداری

فدات خدا

کمکم کن. دستمونو بگیر