امیدم را مگیر از من خدایا

یعنی چی میشه اون آخرش؟

خدایا هنوزم صبر میکنم و تلاش.. با من باش تا پادشاهی کنم..

خسته و نا امید و پریشونم نکن

دست از سرت بر نمیدارم.. هنوزم دعا میکنم و چشام رو به آسمونته و دستم روی قلبم.. جایی که تو هستی

 

خدا؟ کمکم کن.