دیروز اولین بارون پاییزی بارید قلب

هوا خیلی خنک شده بود و بوی بارون توی فضا پیچیده بود قلب

خیلی قشنگ بود با اینکه زیاد نبود اما خیلی خیلی چسبید قلب