توی حیاط دانشگاه یک درخت زردآلو هست! و الان هم این دو عکس حاصل این اکتشاف است!

خیلی مزه داد بهم خوردن چاغاله ی تازه ی تازه.. ترش و خوشمزه و آبدار.. جاتون خالی نیشخند