مامانم، عزیزم، بهترین بهترینم، نبض زندگیم

روزت مبارک قلب

دوستت دارم، نه! کمه! عاشقتم ماچ