این روزا به بیشترین جمله ای که فکر میکنم اینه "این مسیر، مسیر من نیست" آنچه میخواهم نمیبینم و آنچه نمیخواهم، میبینم