کدوم آدم بی شخصيتی داره با اسم من هر غلطی دلش بخواد می کنه؟
در ضمن خيلی بی ادب و بی نزاکته.
زودتر خودشو معرفی کنه.