نمی دونم کی هستی که داری خراب کاری می کنی.
اگه جرات داری بيا اختلات کنيم.
علت خصومتت رو هم بگو.
کم کم دارم عصبانی می شم.
کاملا مشخصه که يک مذکر بی وجدانی!!