آقای به نسبت محترم.
با جوش زدن و فحش دادن نمی تونی کاری از پيش ببری.
اينقدر حرفای رکيک و زشت به کار نبر.
ميتونی با رعايت ادب هم حرفت رو بزنی و هم از اون دفاع کنی.
در ضمن من فقط نظر شخصی خودم رو گفتم چون اين وبلاگ به من تعلق داره و عقايد من توش نوشته ميشه.
حرفاتونو مثل آدم بزنيد.