ديشب اگر حجم تنهايي ام در پس كوچه اي بي افق، كوچك بود ؛ امروز ديگر مرا تسخير كرده است. امشب يك ستاره از همين آسمان هم برايم كافي است. چه بنويسم ؟ اي مهربان! از امروز كه درختان سرو از هميشه بلند تر است يا از ديشب كه آسمان برايم سقفي كوچك بود؟.....راستي، آيا ماه مي تواند جاي آفتاب را بگيرد؟
***
كاش باران مال من بود و مي توانستم،تيرگي گاه گاه قلبم را فرو شويم. قطرات خيال انگيزش به قلبم آرامش مي بخشد. كاش باران مال من بود!!...