سلام.
بالاخره اين بلاگ اسکایدرست شد.حسابی قاطی کرده بود...نمی دونم چرا توی اين يه مورد شانس نياوردم.بعد از چند روز که از ثبت نامم توی اون سايت می گذشت سايت قاطی کرد...ولی مهم اينه که بالاخره درست شد...
به عينک دودیبريد..اونجا هم مال منه البته شايد ادامه اش ندادم....