لحظه ها را با تو بودن، در نگاه تو شکفتن، حس عشقو در تو ديدن، مثل رويای تو خوابه
با تو رفتن، با تو بودن، مث قصه تو رو خوندن، تا هميشه تو رو خواستن، مث تشنگيه آبه
اگه دستات مال من بود، جون به دستات می سپردم اگه چشمات منو مي خواست، تو نگاه تو می مرد،
اگه اسممو می خوندي، ديگه از ياد نمی بردم، اگه با من تو می موندی، همه دنيا رو می بردم
بی تو اما سر سپردن، بی تو و عشق تو بودن، تو غبار جاده موندن، بی تو خوبه من، محاله
بي تو حتي زنده بودن، بي هدف نفس كشيدن، تا ابد تو رو نديدن، واسه من رنج و عذابه
اگه چشمات من و مي خواست، تو نگاه تو مي مردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات مي سپردم
اگه اسمم و مي خوندي، ديگه از ياد نمي بردم، اگه با من تو مي موندي، همه دنيا رو مي بردم
توي آسمونه عشقم، غير تو پرنده اي نيست، روي خاموشيه لبهام، جز تو اسم ديگه اي نيست
توي قلبه من عزيزم،‌ هيچ كسي جايي نداره،‌ دل عاشقم بجز تو، هيچ كسي رو دوست نداره
اگه چشمات من و مي خواست، تو نگاه تو مي مردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات مي سپردم
اگه اسمم و مي خوندي، ديگه از ياد نمي بردم، اگه با من تو مي موندي، همه دنيا رو مي بردم
اگه چشمات من و مي خواست، تو نگاه تو مي مردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات مي سپردم