تمنا
اميد، اكسير جان بخش آسمان است كه زمين را چون باراني پر از رحمت و مهرباني ميكند. اميد،ابتداي خوشبختي است؛و خوشبختي چيزي است كه با خوشبختي مي توان آنرا تعريف كرد.خوشبختي را در يابيد تا اميد،خورشيد منظومه دلتان باشد.
***
قلبي كه به انجماد ميرسد ،قلب نيست و ساعتي كه مي ايستد، ساعت نيست.
به ساعت قلبي گرم خو كنيم كه زمان همين آب روان است.
***
بيش از همه دلتنگ تو ام. دلتنگ تو و تمامي خاطراتي كه نه بوي هوس
مي دهد و نه رنگ گناه دارد. دلتنگ تو ام؛ دلتنگ تو و تمتمي لحظه هاي رسيدن.
درياي غم ساحل نداره بي خودي پارو نزن
***
آدم هاي رذل و كثيف مثل زالو خون آشامند.

تمنا
اميد، اكسير جان بخش آسمان است كه زمين را چون باراني پر از رحمت و مهرباني ميكند. اميد،ابتداي خوشبختي است؛و خوشبختي چيزي است كه با خوشبختي مي توان آنرا تعريف كرد.خوشبختي را در يابيد تا اميد،خورشيد منظومه دلتان باشد.
***
قلبي كه به انجماد ميرسد ،قلب نيست و ساعتي كه مي ايستد، ساعت نيست.
به ساعت قلبي گرم خو كنيم كه زمان همين آب روان است.
***
بيش از همه دلتنگ تو ام. دلتنگ تو و تمامي خاطراتي كه نه بوي هوس
مي دهد و نه رنگ گناه دارد. دلتنگ تو ام؛ دلتنگ تو و تمتمي لحظه هاي رسيدن.
درياي غم ساحل نداره بي خودي پارو نزن
***
آدم هاي رذل و كثيف مثل زالو خون آشامند.