وقتي عاشق شوي راز دلتو گفته نتوني
چقده سخته خداياچقده سخته خدايا

روز نوروز بچيني گل سرخ بر سر راه نگار فرش كني
دلبرت بياد بپرسه كار كيست؟
تو براش گفته نتوني چقده سخته خداياچقده سخته خدايا

دلبرت خنده كنه با دگران تو بسوزي و براش گريه كني
دلبرت بياد بپرسه كه چرا؟
تو براش گفته نتوني چقده سخته خدايا
چقده سخته خدايا

دلبرت سفر كنه تنها شوي مثل ماهيها از اب جدا شوي
بطپي مجنون شوي تباه شوي
تو به كس گفته نتوني چقده سخته خدايا

چقده سخته خدايا
چقده سخته خدايا

وقتي عاشق شوي راز دلتو گفته نتوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلام..سلام..سلام.....
امروز خيلی خوشحالم....هم خيلی ناراحت....
خوشحالم از اينکه بالاخره حکم آزاديم صادر شد..... حالا تا سه ماه بی کاری...البته فکر می کنم يک ماه کافی بود ولی خب حالا ....اينم عاليه..يعنی نور علی نور...
ناراحتيم هم بی خيالش می شم چون حسابی دارم کيفور می شم....اصلا فراموشش می کنم...مهم اينه که آزاد شدم...نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟
چرا استقبال کم شده؟ زود زود زود نظر بده....زود باش .....اگه بياين و نظر نديد می کشمتون....
بای بای....تا محکوميت بعدی..... دارم از ته دل می خندم.....
زت زياد