اي كه مي پرسي نشان عشق چيست
عشق چيزي جز ظهور مهر نيست
عشق يعني مهر بي چون وچرا
عشق يعني كوشش بي ادعا
عشق يعني مهر بي اما،اگر
عشق يعني رفتن با پاي سر
عشق يعني دل تپيدن بهر دوست
عشق يعني جان من قربان اوست
عشق يعني خواندن از چشمان او
حرفهاي دل بدون گفتگو
عشق يعني مستي از چشمان او
بي لب و بي جرعه،بي مي،بي سبو
گاه چشم بدر و ابروي هلال
چهره ي مهتابي او در خيال
عشق يعني عاشق بي زحمتي
عشق يعني بوسه ي بي شهوتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توی این چند روزه خیلی شعرای عشقی خوشگل خوشگل خوندم و اینجا گذاشتم....
نمی دونم چرا اکثر شعرای عشقی قشنگن؟
شما می دونيد چرا؟
برای يکی از دوستای خوبم که گفته بود جريان محکوميتم رو متوجه نشده بود می نويسم محکوميت من امتحانات خرداد ماه بود چون خسته شده بودم اسمش رو گذاشتم محکوميت...همين و بس...