آن كه ميگويد دوستت دارم
خيانتكار غمگيني است كه آوازش را از دست داده
اي كاش عشق را زبان سخن بود
هزار كاكلي شاد در چشمان توست
هزار قناري خاموش در گلوي من
عشق را اي كاش زبان سخن بود
آن كه ميگويد دوستت دارم
دل اندوهگين شبي است
كه مهتابش را مي جويد
اي كاش عشق را زبان سخن بود
هزار افتاب خندان در خرام خوست
هزار ستاره گريان در تمناي من
اي كاش عشق را زبان سخن بود
اي كاش.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امروز چی بگم؟ چيز خاصی ندارم...
از ساعت ۶ صبح تا همين الان پای دستگاه نشستم و هی اين ور و اون ور می پلکم و سرک می کشم...خيلی خوابم مياد ولی حوصله ی خوابيدن ندارم...
باز هم می گم منتظر پيامهای پر مهرتون !!!! هستم..بای