نوشتن اين مطلب به منزله ي تائيد اون نيست....صرفا به دليل نگارش جالب و گيراي اين نوشته، توي وبلاگم قرار دادم...و هدفم توهين نيست...

مردان همه از عشق پاك صبحت مي كنند. خود را عاشق ترين عاشقهاي دنيا مي شمارند. اما نمي توانم با صراحت بگويم كه اين نوع لفاظي است و خود به آنچه مي گويند اعتقاد ندارند.
احساس زن را به بازي گرفتن و خنديدن به آن شيو ه مردان است !