تو را به زمزمه ي جويبار و ناله ني
تو را قسم به دل به رسوايي
تو را به سينه تنگي كه ارزو دارد
تو را به قصه ي ليلاوغصه ي مجنون
تو را به مريم خاموش و سوسن غمگين
تو را به حسرت فرهاد و ناله ي شيرين
تو را به قطره ي اشك چکيده در هجران
تو را قسم به غم عشق و اشنايي ها
دل چو شيشه ي من مشكن از جدايي ها