هر لحظه در ذره ذره باد
در پي قاصدي مي گردم
كه پيامي از تو برايم بياورد
ولي هر بار هجوم هزار طوفان وهم آلود
گونه ام را تر مي كند.
***
در آن شب غريب
در آن شب خزان
كه دستهاي نا سپاس ما ز هم جدا شد
دو چشم ما به آن ستاره بود
به آن ستاره اي كه از مدار خود گريخت
در آن شب غريب.
***
تنهايي ها را مي شود با نوازش افسرد
و دلتنگيها را مي توان با مشت فشرد.
***
دنيا مثال كوزه اي زرين است
آب اين كوزه گهي تلخ و گهي شيرين است.
***
زندگي يعني آب، اگر مي خواهي مانند مرداب نشوي، حركت كن.
***
شرط زيارت آسمان ،وداع با زمين است.
***
نيكي چيزي است كه بيش از هر چيز،دشمنان را خلع سلاح مي كند.
انسان نمي تواند به همه نيكي كند،اما مي تواند نيكي را به همه نشان دهد.