سر گیجه زمین


غروب، آفتاب را هاشور می زند
و دریا هم آوای باد می خواند
و درختان برگهای زرد خود را
نذر پاییز می کنند
تا دوباره سبز شوند
و زمین در چهار فصل زمان
سر گیجه گرفته است.

/ 0 نظر / 2 بازدید