درخواست کامپیوتری از خدا!!!!

ای خدا HARD دلم FORMAT مکن
FIELD من را خالی از برکت مکن
OPTION غم را خدایا ON مکن
FILE اشکم را خدایاRUN مکن
DELTREE کن شاخه های غصه را
سردی، افسردگی را، هر سه را
JAMPER شادی بیا تا SET تا کنیم
سیستم اندوه را RESET کنیم
نام تو PASSWORD درهای بهشت
آدرس E_MAIL سایت سرنوشت
ای خدا روز ازل CAD داشتی
MOUSE بود اما اگر PAD داشتی
گر چنین طرح 3ی می زدی
طرح خود را روی CD می زدی
تا نیفتد BUG در اندیشه مان
تا که ویروسی نگردد ریشه مان
ای خدا از بهر ما ایمن فرست
بهر دلهای پر آتش FAN فرست
ای خدا حرف دلم با کی زنم؟
HELP می خواهم که F1 می زنم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
elham

خيلی قشنگ بود...موفق باشيد و جاويد سال خوبی را برايتان ارزومندم!

sasan

سلام همش تقليد و ابکيه