اندر پيچ و خم چت با خدا

انقدر بهت بد و بيراه گفتم، روم نميشه باهات بحرفم!   04.gif
اما اين بار منتظرم خودت بياي پيشم!29.gif
ازت توضيح ميخوام...!
خدا جون
تو دلم هي ميگم ببخشيد و هي بهت بد و بيراه ميگما  11.gif
خدا عسلي
من تو رو خيلي دوستت دارم  08.gif
يه عالم تا فدات ميشم  26.gif
يه عالم تا دلم ميخوادت  31.gif
اما
اين بار ميخوام من باهات قهر كنم  33.gif
آره ناز ميكنم. اگه دوستم داري نازمو بخر ..  15.gif
اين بار من كوتاه بيا نيستم 
به زودي بهم نشون بده.. ديگه صبر و تحمل و طاقت و البته حوصله هم
ن د ا ر م.
راستي!
ازت شاكي ام.
برم پيش كي ازت شكايت كنم؟
خدا جونم
ميدونم آخر همه چي اسم مصلحت رو ميذارن روش
اما اين بار كلمه ي < مصلحت > منو توجيه نميكنه
چون كاري رو شروع كردم كه رسما ازت اجازه گرفتم و
جالب اينجا بود كه تو هم دادي. 23.gif
يادت نره...
اگه رضايتمو جلب نكني،
اسمشو ميذارم...مممم.... حق الناس...  05.gif
به گردنته ها  43.gif


جيگرتو.   09.gif
از طرف
هموني كه فدات ميشه، دوستت داره ، ميپرستت08.gif
اما ازت بدجور شاكيه  38.gif

ببخشش اگه باهات بد حرف ميزنه... خودتم ميدوني كفر نميگم.. خيليم محترمانه دارم حرف ميزنم  03.gif

ميبوسمت يه عالم تا  11.gif
با عشق 08.gif
( دو تا رفیق میشه با هم قهر کنن دیگه.. یکی هم باید بره  منت کشی..  پاشو بیا که بدجوری منتظرتم...)
اینم حرف خودم! 49.gif
/ 1 نظر / 4 بازدید